Công ty TNHH Vision International (2003)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vision International

Địa điểm: Bình Dương

Quy mô: 23,924 m2

Tiến độ thực hiện: 2003

Project's Map: