Công ty TNHH Grand Art Furniture (2004)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Grand Art Furniture

Địa điểm: Bình Dương

Quy mô: 88,768 m2

Tiến độ thực hiện: 2004

Project's Map: