Công ty TNHH Shing Mark Vina (2004-2008)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Shing Mark Vina

Địa điểm: Đồng Nai

Quy mô: 301,033 m2

Tiến độ thực hiện: 2004 – 2008

Project's Map: