Công ty TNHH Esprinta Việt Nam (2006-2007)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sprinta Việt Nam

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Quy mô: 13,346 m2

Tiến độ thực hiện: 2002 – 2003

Project's Map: