Công ty TNHH Green River Furniture (2006)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Green River Furniture

Địa điểm: Bình Dương

Quy mô: 97,229 m2

Tiến độ thực hiện: 2006 – 2008

Project's Map: