Công ty TNHH Dona Pacific (2014)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dona Pacific

Địa điểm: KCN Sông Mây, Đồng Nai

Tiến độ thực hiện: 2014 – 2015

  • Trung tâm sáng tạo và phát triển sản phẩm
  • Trung tâm sáng tạo và phát triển sản phẩm
  • Trung tâm sáng tạo và phát triển sản phẩm
  • Trung tâm sáng tạo và phát triển sản phẩm
Project's Map: