Công ty TNHH Ngũ Kim Ruizhan Việt Nam (2014 - 2015)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngũ Kim Ruizhan Việt Nam

Địa điểm: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương

Tiến độ thực hiện: 2014 - 2015

  • Nhà xưởng
  • Nhà văn phòng
  • Căn tin & Nhà Xe 2 bánh
Project's Map: