Cụm Công nghiệp Phú Chánh 1 (2014-2015)

Phiên bản để in

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cheng Chia Wood

Địa điểm: xã Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương

Tiến độ thực hiện: 2014 - 2015

Project's Map: