Tuyển dụng

Thu nhập – Phúc lợi

1. Nói đến Phuc An Thinh là phải nói đến KPI và lương năng suất

Trong nhiều năm trở lại đây, KPI (Key Performance Indicators) đã và đang trở thành thuật ngữ rất quen thuộc trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với công thức:

THÀNH CÔNG = CHIẾN LƯỢC + NGUỒN LỰC + CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ,

Đang Tuyển Dụng

1. GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

2. CHỈ HUY TRƯỞNG

3. TRƯỞNG BAN HSE (An toàn – Sức khỏe – Môi trường)

4. KỸ SƯ DỰ TOÁN

 

Giám Đốc Kỹ Thuật

Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động các phòng ban: Thiết kế, Đấu thầu, Kỹ thuật xây dựng và QA/QC.

Chỉ Huy Trưởng

Mô tả công việc:

Điều hành tổng quát tất cả các hoạt động của BCHCT (tổ chức bộ máy Ban chỉ huy, phân công và giao việc cho từng thành viên của Ban).

Trưởng Ban HSE (An toàn – Sức khỏe – Môi trường)

Mô tả công việc:

1. Xây dựng hệ thống An toàn – Sức khỏe – Môi trường (HSE)

Đào tạo – Phát triển

1. Cơ hội đào tạo – phát triển