Tổ chức thăm Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Người Bại Liệt P. Thạnh Lộc

Phiên bản để in

Ngày 21/01/2016, Công ty đã tổ chức thăm Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Người Bại Liệt P. Thạnh Lộc, Q12 qua sự đóng góp từ Ban tổng giám đốc và toàn thể các Anh/Chị/Em trong công ty.