Đang Tuyển Dụng

Phiên bản để in

1. GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

2. CHỈ HUY TRƯỞNG

3. TRƯỞNG BAN HSE (An toàn – Sức khỏe – Môi trường)

4. KỸ SƯ DỰ TOÁN